Az elnéptelenedett templomok, az elfogyó gyülekezetek megmentéséért- Biró László presbiter írása

Biró László, dorogi pót presbiter, rugonfalvi tiszteletbeli presbiter, verespataki tiszeletbeli egyháztag a kiüresedő templomok, az elfogyó gyülekezetek megmentésén fáradozik, szerte a Kárpát-medencében. 

Alábbi, a Magyar Református Presbiteri Szövetség, Presbiter című lapjában megjelent írásában említést tesz a zombori református templom és parókia áldatlan helyzetéről is:

Ami most történik, már régtől megvan, és ami következik,
az is már régen megvolt; és Isten visszahozza, ami elmúlt. (Préd 3,15)

Tehetek-e valamit az elnéptelenedett templomok, s az elfogyó gyülekezetek
megmentéséért?

A válaszom igen(!), ha erős a hited, szívedben van szeretet, s tenni akarás.
Mit? Maradj egyházközséged örökös tagja, vállalj táv egyháztagságot és részt a vallásturizmusban. Mikor? Azonnal. Hogyan? Tarts élő kapcsolatot anyaegyházaddal, keress elfogyó gyülekezetet, létesíts távkapcsolatot, s akár egyénileg, de még jobb, ha gyülekezeteddel felkeresed Őket. Milyen áron? Önmagad adod, a legnagyobb értéket. Miért? Református vallásunk, történelmi egyházunk, s magyar nemzetünk megmaradásáért. Meddig: Életed végéig. Régóta foglalkoztat a kiüresedő templomok, s az egyre fogyatkozó gyülekezetek megmaradásának kérdése.
Történelmi és gazdasági okok miatt sokan elköltöznek lakhelyükről, s még jelképesen sem tartják fenn egyháztagságukat, pedig lassan már száz éve, hogy Reményik Sándor megkongatta a vészharangot:
„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”
Kedves Testvérem! Nem tudom megtapasztaltad-e, hogy milyen jó érzés tölt el, ha a templomban beülsz a padotokba, s megsimogatod azt a helyet, ahová nagyapád, dédapád az énekes könyvét tette. Ha a temetőben jársz, csak kapkodod a fejed, ki (?), mindenki szólni akar hozzád. Hidd el: neked dolgod van ott, ahová születtél! Ezért tartsd meg itt az egyház tagságodat, viseld az egyházi terheket, s ne sajnáld azt a kevés egyházi hozzájárulást.
A mai elektronikus kommunikáció átírta a kapcsolatteremtést, ami egyházi életünkre is kihat. El lehet mondani azt, hogy csak a személyes jelenlét igazolja a gyülekezethez való tartozást, de azt is, hogy interneten szívesen hallgatom más gyülekezet lelkészének a prédikációját is, ha magamból indulok ki.
Ezzel biztosan nem vagyok egyedül. Kinyílt a világ, lépést kell tartanunk vele, miután kiterjesztett valóságról (augmented reality – AR) és a virtuális valóságról (virtual reality – VR) olvasok. Ebbe a térbe képzelem a külső egyháztagságunkat.
Látom nemcsak Erdélyben, hanem nálunk is, Baranyában, hogy baj van. De még nagyobb a baj a déli határtól nem messze, a mára szinte, csak szerbek által lakott nyugat- bácskai Délvidéken, például Zomborban -az egykori Bács-Bodrog vármegye székhelyén- aminek a templom ajtaját nincs, aki kinyissa, s a parókia rég lehúzott redőnyét felhúzza. Életre szánt épület együttes, mi lesz vele?

Összefogással vendégházként fenn lehetne tartani a parókiát, s a templomban lehetne tartani ünnepi istentisztelet, esküvőt, hittudományi tanácskozást és hasonló alkalmakat.
Hála Istennek vannak Erdélyben olyan lelkészek, akik szívügyüknek tekintik az utolsó végváraink megmentését. Itt van mindjárt Verespatak, de említhetném Marosillyét és Magyarigent is, s még többet is, ahol felújították a templomot, holott alig van gyülekezet.
Olvastam, hogy Verespatakon ebben a kiüresedő, célját vesztett településen, ahol egy magyar él, a templom, s a parókia megmentésén fáradozik a református lelkész.
Megfogott a hír, hisz én is erdélyi vagyok, céljaink azonosak, s felvettem a kapcsolatot Ladányi Péter Sándor Tiszteletes Úrral az Abrudbányai Egyházközség lelkészével, akinek a filiája Verespatak. Ő a következőkről tájékoztatott:
A romániai református egyház szervezetéről és kormányzásáról, szóló, 2006. évi 1. jogszabály, I. II.
Fejezet, Az Egyháztagok egyházközségi illetősége, 10. §-a szerint:
“Bármely egyháztag, aki a saját lakóhelye szerinti egyházközségén kívül más református egyházközségben is rendszeresen viseli az egyházi terheket, azok mindegyikében gyakorolhatja az egyháztagokat megillető jogokat, de választhatósági joga csak egy gyülekezetben van.”
Ezek szerint akárhány egyházközségnek tagja lehet, minden megillető joggal, kivéve a választhatóságot. Presbiter, gondnok stb. csak egy egyházközségben lehet.
A gyülekezetünk egyházfenntartói hozzájárulásának összegét a presbitérium folyó évre 100 lej/személy-re/év állapította meg. Ez a mai árfolyam szerint 7.266,39 Ft tesz ki, (azaz 20,21 Euró).”
Ezt követően lettem távegyháztagja a verespataki gyülekezetnek.
Tisztában vagyok azzal, hogy a Verespataki Egyházközségbe való bejelentkezésem nem kelt különösebb érdeklődést, sőt vannak, akik a veszett fejsze nyelét látják benne. Ennek ellenére hiszem, hogy szívbéli befogadásommal jó úton járok, s egy parányi hit is hatalmas dolgokra képes. Őelőtte “semmi sem lehetetlen.”(Mt 17:20). Hiszek az ÚR teremtő erejében, Aki biztosan megoldással szolgál erre is.
Mi az, amit egyháztagságommal vállalok?
– Rendszeresen átutalom az egyházi hozzájárulást, s ha tehetem adományt
– Időnként beszámolok munkámról, fontosabb információkról
– Népszerűsítem a külső egyháztagságot
– Alkalmanként felkeresem új gyülekezetemet, s a templomát.
Mi az, amit remélek?
– Olyan kapcsolódási pontok létrejöttét, amik a külső, virtuális egyházi életet élővé tennék.
Miért pont Verespatak?
Az utóbbi évek aranyláza által a tervezett természetrombolás ikonikus helyévé vált. Sokat emlegetik a római korba visszanyúló bányászatát. Sokan ismerik. Példája lehetne a külső egyháztagság megvalósulásának.
Felújítás alatt van a templom, s a műemlék parókia, a vendégház, panzió. Bízom benne, hogy a nemrég megalakult, az ökumené jegyében született Nemzeti Vallásturizmus kirándulóinak, vonzó célpontjává válik. Tovább gondolva a vallásturizmust, egyenesen a távegyháztagság motorját látom benne, s egyben missziót is a fogyó gyülekezetek megtartására, gyarapítására. Egy kirándulás Verespatakra, vagy Zomborba vonzó lehet azok számára is, akik, csak kívülről látják a templomot, de vallásos
embernek tartják magukat.

Biró László, Budapest, 2021. január

 

Zombori Református Egyházközösség- ,,A templom ajtaját nincs, aki kinyissa, s a parókia rég lehúzott redőnyét felhúzza…”

Kategória: Egyéb | A közvetlen link.